ESG

STRATEGIA ESG
Społeczna odpowiedzialność biznesu (ESG) stanowi zasadniczy element systemu wartości Extral. Celem  strategii  jest  propagowanie i monitorowanie realizacji zamierzeń z obszaru ESG. Celem Extral jest rozwój działalności biznesowej z zachowaniem najwyższych standardów w obszarach relacji z pracownikami, klientami i kontrahentami, ochrony środowiska oraz działalności społecznej. W każdym z obszarów ustaliliśmy priorytety oraz wskazaliśmy działania mające na celu ich osiągniecie. Cele ESG realizujemy kierując się poszanowaniem praw człowieka oraz spełniając szereg zobowiązań wynikających z wdrożonych norm ISO oraz innych standardów.